07/08/2019 Editorial Alzbeta by Thanos Poulimenos for KUNST Magazine Models: Alzbeta